งานประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2017

Home / Activities / งานประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2017

งานประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2017

และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ DRIVE AWARD 2017 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09: 00-17: 00 น. 2560 ณ หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีคุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรมช. กระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานและรศ. ดร. พสุเดชะรินทร์คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติบรรยายพิเศษและเป็นผู้มอบรางวัลร่วมกับคุณชาติชาย พยุหะนาวีชัยนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
CI-Drive-Award.1-[Converted]g_141