สิทธิประโยชน์เมื่อสมัครสมาชิกสมาคมฯ

Home / Uncategorized / สิทธิประโยชน์เมื่อสมัครสมาชิกสมาคมฯ

สิทธิประโยชน์เมื่อสมัครสมาชิกสมาคมฯ

 

สิทธิประโยชน์เมื่อสมัครสมาชิกสมาคมฯ 

  1. มีสิทธิได้รับ MBA Chula Magazine
  2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น เช่น งานสัมมนา งานวิชาการ กีฬา กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ
  3. มีสิทธิขอรับสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานพันธมิตรที่ทางสมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือไว้
  4. สามารถใช้สิทธิประโยชน์ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิประโยชน์ MBA 2

สิทธิประโยชน์ MBA 2

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
g_141