พิธีบายศรีสู่ขวัญและไหว้ครู ประจำปี 2561

 นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – นักบริหาร รุ่นที่ 32  และสมาคมฯ คณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2561

โดยจะจัดงานในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 – 18.30 น.

ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
cover Facebook-04