ABOUT MBA Chula Alumni

เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า MBA Chula

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำริเริ่มก่อตั้ง 29 กรกฎาคม 2532 ในชื่อว่า “ชมรม MBA-EXEC จุฬาฯ” ในงานเลี้ยงฉลองปริญญามหาบัณฑิต EXEC รุ่น 2 ณ​โรงแรมบางกอกฮิลตัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันโครงการ MBA-EXEC จุฬาฯ​รุ่น 1-4 และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ​คณะก่อการเริ่มแรก ประกอบด้วยผู้แทน EXEC ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1

 • นายแพทย์วิชาญ พิทักษ์สิทธิ์
 • คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
 • คุณบัญชา พรประภา
 • คุณปริญญ์ จงวัฒนา

รุ่นที่ 2

 • คุณกมล พิริยพณิช
 • คุณสุนทร กระตุฤกษ์
 • คุณพงษ์เทพ คันธศักดิ์ศิริ
 • คุณวิลาวัลย์ นิมากร

รุ่นที่ 3

 • คุณบรรพต จำรูญโรจน์
 • คุณนิชชัย คุณธมาส
 • คุณเทียนชัย เลื่อนปรักันสิทธ์
 • คุณสุมาตร ภู่ภักดี

รุ่นที่ 4

 • คุณปรีชา เศขรฤทธิ์
 • คุณวันชัย ธัญญศิริ
 • คุณนิวัฒน์ ทุติยภาค
 • คุณพรเทพ ชาญปริยวาทีวงศ์

โอกาสดังกล่าวได้มีการรวบรวมเงินเบื้องต้นได้ทั้งหมดในวันเริ่มก่อตั้งชมรมฯ​ เป็นจำนวนเงิน 24,031 บาท และด้วยความสุขสุดพิเศษในค่ำคืนนั้น ก็ได้เกิดสัญญาใจกันว่าจะสานปณิธานการก่อตั้งชมรมฯ​ ต่อไป แล้วก็มีการเรียกประชุมครั้งแรกในวันที่ 9 กันยายน 2532 ประกอบด้วยผู้แทนจาก MBA – EXEC รุ่น 1 ถึง 4 และคณาจารย์ การประชุมในวาระเริ่มแรกคือ

 • เลือกประธานชมรม โดย นายแพทย์วิชาญ พิทักษ์สิทธิ์ เป็นประธานชมรมฯ​คนแรก
 • กำหนดวัตถุประสงค์ของชมรม
 • จัดหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • เลือก/แต่งตั้งที่ปรึกษา และกรรมการชมรม

วัตถุประสงค์หลักเบื้องต้นของชมรมฯ​เป็นไปตามความคาดหวังของคณะฯ​นั่นคือ

สร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก MBA – EXEC ด้วยกัน และ MBA ภาคปกติ เสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมฯ​ตลอดเวลา ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสังคมประเทศชาติเพื่อสะท้อนภาพพจน์ที่ดี

ภารกิจของชมรมฯ​ในช่วงเริ่มแรก ได้แก่การร่างข้อบังคับและออกแบบตราสัญลักษณ์ของชมรม และชวนให้นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันได้เข้ามาเป็นสมาชิก กิจกรรมจะเน้นไปในทางด้านการทำความรู้จักกัน การเชื่อมความสามัคคีในหมู่สมาขิกมีการจัดงาน Sport Day MBA Night งานฉลองปริญญาให้แก่มหาบัณฑิตรุ่นที่จบ และส่งข่าวสารถึงสมาชิกในชื่อว่า”สารชมรม MBA – EXEC จุฬาฯ”

 

จากนั้นประธาน และคณะกรรมการรุ่นต่อๆ ไป ได้แก่

 • คุณปรีชา เศขรฤทธิ์ (EXEC 4) 2534 – 2535
 • คุณสุทธิเกียรติ โสภนิก (EXEC 5) 2535 – 2536
 • คุณบุญไทย แก้วขันตี (EXEC 7) 2537 – 2539
 • คุณสุมาตร ภู่ภักดี (EXEC 8) 2539 – 2544

ในช่วงเวลา พ.ศ. 2539 – 2544 นี้ ได้รวมสมาชิกนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันของทุกโครงการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ​มากขึ้น และเปลี่ยนชื่อ (อย่างไม่เป็นทางการ) ว่า “ชมรม เอ็ม บี เอ จุฬา” โดยมีผู้แทนจากทุกโครงการเป็นรองประธาน และกรรมการของชมรมฯ และมีดำริที่จะเปลี่ยนสถานะเป็น “สมาคม เอ็ม บี เอ จุฬาฯ” ต่อไป

 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 นิสิตเก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคผู้บริหาร (Executive) รุ่นที่ 17 ได้เสนอคุณพเยาว์ มริตตนะพร ขึ้นเป็นประธานชมรมฯ​ วาระ พ.ศ. 2547 – 2549 ต่อมาคุณวิชาญ อร่ามวารีกุล นิสิตเก่า Executive MBA รุ่น 9 ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรมฯ​ วาระ พ.ศ. 2549 – 2551 และคุณวิเชียร จูประเสริฐพร นิสิตเก่า Executive MBA รุ่น 18 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรมฯ​ วาระ พ.ศ. 2551 – 2553 และคุณโตสิต วิสาลเสสถ์ Executive MBA รุ่น 17 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานชมรมฯ​พ.ศ. 2553 – 2554 โดยในวาระของคุณโตสิตได้มีการร่างข้อบังคับของชมรมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกัน โดยมีกรรมการชมรมฯ​ที่มาจากทุกรุ่น ทุกหลักสูตร วัตถุประสงค์ของชมรมฯ​มีดังนี้

 • ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตร เอ็ม บี เอ จุฬาฯ
 • สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก บุคคล หน่วยงานอื่น และสาธารณชน
 • เสริมสร้างเกียรติแห่งสถาบันการศึกษา และสมาชิกผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ที่มีชื่อเสียง

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

กรรมการฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ในข้อบังคับใหม่ทั้ง 6 หลักสูตรของ เอ็ม บี เอ จุฬาฯ​ ต่างทำงานด้วยความตั้งใจตามที่ได้รับมอบหมาย และยังคงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เรื่อยมา ทั้งหมดนี้คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของสมาคมนิสิตเก่า เอ็ม บี เอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ในปี 2554 ภายใต้ความร่วมมือของชาวเอ็มบีเอจุฬาฯ​ ก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt