ขอเชิญ นิสิตเอ็มบีเอทุกหลักสูตร สมัครเป็นสมาชิกสมาคม

ในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และครบรอบ 35 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ขอเชิญชวนนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันเอ็มบีเอ จุฬาฯ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ซึ่งตามข้อบังคับของสมาคมฯ ได้กำหนดประเภทสมาชิก คุณสมบัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุง  ดังนี้

สมาชิกสมาคมฯ มี 3 ประเภท

 1. สมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้ที่เป็นนิสิตเก่าหลักสูตรเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิสิตปัจจุบัน หลักสูตรเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่

–  อาจารย์ประจำ  และอาจารย์พิเศษของหลักสูตรเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–  ผู้ทรงเกียรติคุณมีความรอบรู้  และมีอุปการคุณแก่สมาคมฯ หรือหลักสูตรเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้มีเกียรติที่กรรมการสมาคมฯ เห็นสมควร  เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ยกย่อง และมีมติเป็นเอกฉันท์

การชำระค่าบำรุง

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าบำรุง
 2. สมาชิกสามัญ และวิสามัญ ชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ตลอดชีพ 500 บาท
 3. เมื่อสมาชิกวิสามัญสำเร็จการศึกษาแล้ว จะเป็นสมาชิกสามัญโดยไม่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ตลอดชีพอีก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกฯ

 1. Download ใบสมัครสมาชิกฯ  และกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

Link ใบสมัครสมาชิกฯ

หรือ กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก Online

Link : การสมัครสมาชิก Online 

 1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่ 630-2-21269-2 ชื่อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  จำนวนเงิน 500 บาท
 2. ผู้สมัครส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงินเข้ามาทาง e-mail : admin@mbachulaalumni.com หรือ Line ID :  mbachulaalumni
 3. สมาคมฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกสมาคมฯ ตามที่อยู่ที่แจ้ง

ตรวจสอบ MEMBER

Link Member เรียงตามตัวอักษร ก-ฮ

Link Member เรียงตามรุ่น 

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสมาคมฯ จะได้รับ

 1. มีสิทธิได้รับ MBA Chula Magazine
 2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น เช่น งานสัมมนา งานวิชาการ กีฬา กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ
 3. มีสิทธิขอรับสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานพันธมิตรที่ทางสมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือไว้
 4. สามารถใช้สิทธิประโยชน์ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Link สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากหน่วยงานพันธมิตร

สิทธิสำหรับสมาชิกสามัญสมาคมฯ

 1. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ
 2. มีสิทธิในการออกเสียงในมติใดๆของสมาคมฯ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ
 3. มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ หรือเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ หรือเข้ารับตำแหน่งต่างๆในสมาคมฯ

 

รูปแบบบัตรสมาชิกสมาคมฯ

membercard1

 

ผู้ติดต่อประสานงาน  คุณศิริภา ศิริโภคา

โทร.  0 2218 585808 5943 6811 

e-mail : admin@mbachulaalumni.com , Line ID :  mbachulaalumni

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
MBA CEO TALKmbachula background